Declaracions
de producte

You are here:

Oferim

seguretat i fiabilitat

REGNER® proporciona productes segurs i que no contenen substàncies prohibides. D’acord amb la nostra comprensió del desenvolupament sostenible, ens sembla imprescindible utilitzar productes respectuosos amb la salut, la seguretat i la protecció del medi ambient. Per això, començant per la cadena de subministrament, ens assegurem que els nostres proveïdors ens faciliten components i materials que respecten la legislació vigent i els valors límit ambientals establerts.

Complim els reglaments, les directives i les lleis de tots els països on desenvolupem activitats empresarials. D’aquesta manera, REGNER® contribueix a la protecció de la salut humana, la seguretat i el medi ambient.

PRODUCTES SOTMESOS A ASSAJOS RIGOROSOS

Els productes REGNER® se sotmeten a procediments de verificació rigorosos per garantir-ne la funcionalitat i la fiabilitat en aplicacions i ambients arreu del món.

Assajos elèctrics segons la norma EN 61000-6-1,2,3,4

Aquesta norma defineix els procediments d’avaluació de la seguretat elèctrica i també de la immunitat elèctrica necessària per obtenir actuadors lineals fiables, segurs i sense interferències electromagnètiques.

Assajos elèctrics segons la norma EN 60068-2-1,2,11,14,56

Pel que fa als assajos ambientals, els actuadors REGNER® se sotmeten a temperatures extremes per comprovar que la funcionalitat no se’n ressent i que poden suportar canvis bruscos de temperatura.

Assajos sobre el grau de protecció proporcionat per les carcasses segons la norma EN 60529

Aquesta norma estableix la classificació dels graus de protecció proporcionats per les carcasses que cobreixen els components elèctrics dels actuadors. En aquesta prova de protecció es té en compte la resistència a la pols i a l’aigua dels actuadors elèctrics.

Assajos de fatiga i durabilitat per a qualsevol component en bancs de desenvolupament propi

REGNER® duu a terme assajos de fatiga en bancs de desenvolupament propi per detectar problemes de fatiga en tota mena de components. També realitza assajos en condicions de càrrega diverses per determinar la resistència dels nostres actuadors segons un nombre de cicles establert en funció de l’aplicació de destinació.

Assajos elèctrics segons la norma EN 60601-1-2

La major part dels actuadors lineals REGNER® formen part de dispositius mèdics. Per això, molts dels nostres actuadors tenen la certificació corresponent a aquest estàndard, que fa referència a equips electromèdics (Equips electromèdics: Part 1-2: Requisits generals per a la seguretat bàsica i característiques de funcionament essencial. Norma col·lateral: Pertorbacions electromagnètiques – Requisits i assajos).

L’augment dels dispositius mèdics elèctrics i l’ampliació de les seves possibilitats de comunicació estan generant un interès creixent per la Compatibilitat Electromagnètica (EMC) arreu del món. Per aquest motiu, a REGNER® vam dur a terme les proves de descàrrega electroestàtica (ESD) necessàries per satisfer l’estàndard i les proves de compatibilitat electromagnètica a 8kV, amb l’objectiu de garantir que els nostres actuadors són fiables i segurs en tot moment, tal com exigeix la normativa.

Per facilitar els processos d’homologació, REGNER® ofereix als fabricants de cadires de rodes les certificacions dels nostres actuadors amb aquest estàndard.

EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ

REGNER® s’esforça al màxim per estar al dia quant a les actualitzacions de les diverses directives aplicables a les seves solucions de control del moviment. Algunes de les actualitzacions més destacades són:

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT AMB LA DIRECTIVA RoHS2

REGNER® es compromet a complir amb la directiva RoHS2 2011/65/CE de restricció de certes substàncies perilloses a la Unió Europea. Aquesta directiva és una actualització de l’anterior directiva RoHS 2002/95/CE i està orientada a reduir l’ús de certes substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. Tots els productes REGNER® s’ajusten a la directiva RoHS2.

Descàrrega: certificat RoHS

COMPLIMENT DE LA DIRECTIVA RAEE

REGNER® es compromet a respectar les exigències de la directiva RAEE 2012/19/EU de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics. La directiva RAEE exigeix als fabricants d’equips elèctrics i electrònics que etiquetin els seus equips de manera adequada i que garanteixin que els seus productes es rebutgen o reciclen adequadament al final de la seva vida útil.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT AMB LA DIRECTIVA REACH

REGNER® es compromet a complir estrictament el reglament europeu REACH 1907/2006 de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies i Preparats químics i a assegurar-se’n mitjançant una col·laboració estreta amb proveïdors i clients. Aquesta declaració forma part la política per la qual ens comprometem a tenir els nostres clients al dia del nostre compromís amb la normativa REACH.

Descàrrega: certificat REACH